Общи условия на кампанията „Играй и спечели с Колгейт“ в обектите на ДМ България

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „Играй и спечели с Colgate“

 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Кампанията се организира и провежда от Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104  (“Организатор”) под името „Играй и спечели с Колгейт“ (“Кампанията”).

В Кампанията може да участва всеки потребител, навършил 18 години към момента на участие в Кампанията („Участниците“). В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

Участниците в Кампанията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Кампанията (“Общи условия”). С включването си в Кампанията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в периода от 22.07.2021-04.08.2021 или до изчерпване на количествата награди, през който срок Участниците могат да се включат е нея.

Кампанията  се провежда във всички търговски обекти на търговска верига dm на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИКА НА КАМПАНИЯТА

Участието в кампанията е обвързано с покупка. Всеки, който отговаря на изискванията на Раздел 1 и желае да участва в Кампанията, може да се включи като закупи продукт на Colgate на цена минимум 5,99 лв. от търговските обекти, в които се провежда Кампанията.

След покупка, отговаряща на изискванията за участие, всеки Участник получава на касата в съответния търговски обект, скреч карта, която му дава възможност да спечели една от наградите. С една скреч карта може да бъде спечелена само една награда.

Участниците получават една скреч карта за всяка покупка, отговаряща на условията за участие. След получаване на скреч карта от касиер в съответния търговски обект, Участникът може веднага да разбере дали печели.

Всеки Участник може да вземе участие в Кампанията неколкократно по време на посочения по-горе период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Кампанията.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Кампанията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

Получавайки скреч карта, Участниците могат да спечелят голяма награда - 1 фотоепилатор Philips Lumea или малка награда – 1 от 100 плажни кърпи с логото на Colgate

  • Приблизителната стойност на голяма награда – фотоепилатор PHILIPS Lumea Advanced BRI921/00 е 599 лв. с ДДС
  • Приблизителната стойност на малката награда- плажни кърпa с логото на Colgate (140x70sm) е 6,65 лв. с ДДС

Спечелилият малка награда Участник може да получи спечелената награда веднага след като установи, че печели на касата в съответния търговски обект, в който е получил печелившата скреч карта. Спечелил малка награда Участник, също така може да потърси спечелената от него малка награда в съответния търговски обект, в рамките на срока на провеждане на Кампанията.

Спечелилият голяма награда Участник може да получи спечелената награда, като се свърже с Организатора на телефонния номер, изписан върху печелившата скреч карта. Спечелилият Участник следва да предостави на Организатора: три имена,  телефонен номер за връзка и адрес за доставка на наградата. Наградите се предоставят от куриерско дружество до 30 работни дни след датата на осъществяване на контакт с печелившия Участник.

При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката, печелившата скреч карта и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и печеливша скреч карта и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили голяма награда Участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. Организаторът ще използва предоставените от спечелилия Участник лични данни и за целите на издаването на официалната разписка.

Недопустими са действия от страна на участници в Кампанията, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на карти или данни, Организаторът на Кампанията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

РАЗДЕЛ 5: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Кампанията, Организаторът не носи отговорност. Всички предявявания и претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Кампанията се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупените продукти, отговарящи на условията за участие в Кампанията.

РАЗДЕЛ 7: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и участниците във връзка с Кампанията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Кампанията без да са навършили необходимата възраст. Награди ще се раздават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си, като представят документ за самоличност при получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност в случай, че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

Организаторът не носи отговорност за качеството и безопасността на наградите, както и за каквито и да било претенции, произтичащи от или във връзка с наградите.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът е администратор на личните данни, които се събират в Кампанията от Участниците, спечелили големи награди. Механиката на Кампанията не изисква събиране на лични данни на Участници, които не спечелят награда, както и на Участници, които спечелят малка награда.

С обаждането си до Организатора за получаването на голяма награда, спечелилите Участници дават съгласието си за обработването на личните им данни (три имена, единен граждански номер, телефонен номер за връзка и адрес) от Организатора. Предоставянето на личните данни е доброволно от спечелилите Участници. Лице, което не желае да предостави личните си данни, няма да може да получи спечелената от него в Кампанията голяма награда.

Организаторът се задължава при обработване на личните данни на участниците в Кампанията да спазва разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, в това число като използва личните данни на Участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат предоставяни на куриерски фирми с цел доставяне на наградите, както и на компетентни държавни органи и институции за изпълнение на законовите задължения на Организатора.

Спечелилите Участници имат следните права по отношение на личните си данни, които са предоставили на Организатора на Кампанията: право на достъп до личните данни, които се обработват за тях; право на коригиране на неточни и непълни лични данни; право да поискат изтриване на обработваните за тях лични данни; право да поискат временно ограничаване на обработваните за тях лични данни. Ако считат, че е налице нарушение при обработването на личните им данни, спечелилите Участници имат право да подадат жалба в Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Във всеки един момент Участниците имат право да оттеглят предоставянето от тях съгласие за обработване на личните им данни от Администратора за целите на Кампанията. Отказът на лицето има действие занапред.

Участниците могат да упражнят правата си, като се свържат с Организатора на посочените в Раздел 8 телефон или имейл. 

Организаторът може да откаже упражняване на права от спечелилия Участник, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики. В тези случаи Организаторът ще информира своевременно спечелили Участник.

Личните данни на Участниците ще бъдат съхранявани за срок от една година след провеждането на Кампанията. След изтичането на този срок личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Кампания се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични на  електронната страница (активности), като участващите продукти ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията.

За връзка с Организатора: електронна поща: evelin_georgieva@colpal.com  или на телефон  +359 877 515644.