Общи условия на кампанията „Играй и спечели с Палмолив“ в обектите на ДМ България

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Кампанията се организира и провежда от Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104  (“Организатор”) под името „Играй и спечели с Палмолив“ (“Кампанията”).

В Кампанията може да участва всеки потребител, навършил 18 години към момента на участие в Кампанията („Участниците“). В Кампанията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Кампанията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Кампанията, или техните семейства или членове на домакинствата.

Участниците в Кампанията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Кампанията (“Общи условия”). С включването си в Кампанията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

 

РАЗДЕЛ 2.Териториален обхват и период на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в периода от 10.06.2021-23.06.2021 или до изчерпване на количествата награди, през който срок Участниците могат да се включат е нея.

Кампанията  се провежда във всички търговски обекти на търговска верига дм България ЕООД

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИКА НА КАМПАНИЯТА

Участието в кампанията е обвързано с покупка. Всеки, който отговаря на изисквания

та на Раздел 1 и желае да участва в Кампанията, може да се включи като закупи душ гелове Palmolive на обща стойност минимум 5,99 лв. с ДДС от търговските обекти на магазини dm, в които се провежда Кампанията.

След предоставяне на касова бележка за съответната покупка, всеки участник получава на касата в съответния търговски обект, от който е закупил продуктите, скреч карта, която му дава възможност да спечели награда. С една скреч карта може да бъде спечелена само една награда.

Участниците получават една скреч карта, независимо от броя на закупените душ гелове Palmolive над 5,99 лв. с ДДС в един касов бон. След получаване на скреч карта от касиер в съответния търговски обект, участникът може веднага да разбере дали печели.

Всеки участник може да вземе участие в Кампанията неколкократно по време на периода на Кампанията. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия при положение, че участникът отговаря на Общите условия на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Кампанията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

Получавайки скреч карта участниците могат да спечелят голяма награда - 1   кростренажор или малка награда – , 1 от 100 ваучери за пазаруване в магазините на верига “dm”, на стойност 30 лв. e

 

  • Стойност на голяма награда – ORION Кростренажор TRAX L200 Мах 5 кг - 585 лв. с ДДС
  • Стойност на малката награда- 30 лв. с ДДС

 

Спечелилият малка награда участник може да получи спечелената награда веднага след като установи, че печели на касата в съответния търговски обект, в който е закупил продуктите и получил печелившата скреч карта. Наградата се получава само при предоставяне на касовата бележка, удостоверяваща съответната покупка. Спечелил малка награда участник също така може да потърси спечелената от него малка награда в съответния търговски обект, в който е закупил продуктите и получил печелившата скреч карта в рамките на срока на провеждане на Кампанията.

Спечелилият голяма награда участник може да получи спечелената награда като се свърже с Организатора на телефонния номер, изписан върху печелившата скреч карта. Спечелилият участник следва да предостави на Организатора: три имена,  телефонен номер за връзка и адрес за доставка на наградата. Наградите се предоставят от куриерско дружество до 30 работни дни след датата на осъществяване на контакт с печелившия участник.

При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката, печелившата скреч карта и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и печеливша скреч карта и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на спечелилия голямата награда участник, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилия участник, заедно със самата награда. Спечелилият участник трябва да предостави официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. Организаторът ще използва предоставените от спечелилия участник лични данни и за целите на издаването на официалната разписка.

Недопустими са действия от страна на участници в Кампанията, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на карти или данни, Организаторът на Кампанията си запазва правото да дисквалифицира участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

 

РАЗДЕЛ 5: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна грешка в материал за Кампанията, Организаторът не носи отговорност. Всички предявявания и претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Кампанията се считат за невалидни. Организаторът на Кампанията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

 

РАЗДЕЛ 7: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и участниците във връзка с Кампанията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Кампанията без да са навършили необходимата възраст. Награди ще се раздават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си, като представят документ за самоличност при получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност в случай, че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на участник или трето лице във връзка с нея.

Организаторът не носи отговорност за качеството и безопасността на наградите, както и за каквито и да било претенции, произтичащи от или във връзка с наградите.

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът е администратор на личните данни, които се събират в Кампанията от Участниците, спечелили големи награди. Механиката на Кампанията не изисква събиране на лични данни на Участници, които не спечелят награда, както и на Участници, които спечелят малка награда.

С обаждането си до Организатора за получаването на голяма награда спечелилите Участници дават съгласието си за обработването на личните им данни (три имена, единен граждански номер, телефонен номер за връзка и адрес) от Организатора. Предоставянето на личните данни е доброволно от спечелилите Участници. Лице, което не желае да предостави личните си данни, няма да може да получи спечелената от него в Кампанията голяма награда.

Организаторът се задължава при обработване на личните данни на участниците в Кампанията да спазва разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, в това число като използва личните данни на Участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат предоставяни на куриерски фирми с цел доставяне на наградите, както и на компетентни държавни органи и институции за изпълнение на законовите задължения на Организатора.

Спечелилите Участници имат следните права по отношение на личните си данни, които са предоставили на Организатора на Кампанията: право на достъп до личните данни, които се обработват за тях; право на коригиране на неточни и непълни лични данни; право да поискат изтриване на обработваните за тях лични данни; право да поискат временно ограничаване на обработваните за тях лични данни. Ако считат, че е налице нарушение при обработването на личните им данни, спечелилите Участници имат право да подадат жалба в Комисия за защита на личните данни www.cpdp.bg.

Във всеки един момент Участниците имат право да оттеглят предоставянето от тях съгласие за обработване на личните им данни от Администратора за целите на Кампанията. Отказът на лицето има действие занапред.

 

Участниците могат да упражнят правата си, като се свържат с Организатора на посочените в Раздел 8 телефон или имейл. 

Организаторът може да откаже упражняване на права от спечелилия участник, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики. В тези случаи Организаторът ще информира своевременно спечелили участник.

Личните данни на участниците ще бъдат съхранявани за срок от една година след провеждането на Кампанията. След изтичането на този срок личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин.

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Кампания се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични на  електронната страница ( https://www.vistaawt.com/ ) , като продуктите ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията.

 

За връзка с Организатора: електронна поща:  evelin_georgieva@colpal.com или на телефон  +359 877 515644