Общи условия на кампанията „Играй и спечели с Colgate, Palmolive и Сани“

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Играй и спечели с Colgate и Алекс Трейд

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104  (“Организатор”) под името „Играй и спечели с Colgate“ (“Промоцията”).

В Промоцията може да участва всеки потребител, навършил 18 години към момента на участие в Промоцията („Участниците“). В Промоцията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Промоцията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Промоцията, или техните семейства или членове на домакинствата.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в периода от 16 юни 2021 г. до изчерпване на наградите, но не по-късно от 16 юли 2021 г., през който срок Участниците могат да се включат в нея.

Промоцията се провежда във всички търговски обекти на търговска верига “Сани”.

Настоящите Общи условия са достъпни в тези обекти и се предоставят на потребителите, които изявяват желание да участват в кампанията.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. Всеки, който отговаря на изискванията на Раздел 1 и желае да участва в Промоцията, може да се включи като закупи паста за зъби Colgate на цена минимум 3,79 лв. („Промоционален продукт“) от търговските обекти, в които се провежда Промоцията.

След закупуване на Промоционален продукт, всеки Участник получава на касата в съответния търговски обект, от който е закупил промоционалния продукт скреч карта, която му дава възможност да спечели една от промоционалните награди. С една скреч карта може да бъде спечелена само една промоционална награда.

Участниците получават една скреч карта за всеки закупен Промоционален продукт. След получаване на скреч карта от касиер в съответния търговски обект, Участникът може веднага да разбере дали печели.

Всеки Участник може да вземе участие в Промоцията няколкократно по време на промоционалния период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

Получавайки скреч карта, Участниците могат да спечелят голяма награда - 1 фритюрник  Air Fryer или малка награда – 1 от 85 бутилки Colgate, 1 от 615 държач за четка за зъби

Приблизителната стойност на голяма награда – фритюрник Air Fryer е 379 лв.

Спечелилият малка награда Участник може да получи спечелената награда веднага след като установи, че печели на касата в съответния търговски обект, в който е закупил Промоционален продукт и получил печелившата скреч карта. Спечелил малка награда Участник също така може да потърси спечелената от него малка в съответния търговски обект, в който е закупил Промоционален продукт и получил печелившата скреч карта в рамките на срока на провеждане на Промоцията.

Спечелилият голяма награда Участник може да получи спечелената награда като се свърже с Организатора в срок от 10 дни от получаване на печелившата скреч карта на телефонния номер, изписан върху печелившата скреч карта (обаждането ще се таксува съгласно мобилния тарифен план на Участника). Спечелилият Участник следва да предостави на Организатора: три имена,  единен граждански номер, телефонен номер за връзка и адрес за доставка на наградата. Наградите се предоставят от куриерско дружество до 30 работни дни след датата на осъществяване на контакт с печелившия Участник.

При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката, печелившата скреч карта и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и печеливша скреч карта и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили голяма награда Участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. Организаторът ще използва предоставените от спечелилия Участник лични данни и за целите на издаването на официалната разписка.

Недопустими са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на карти или данни, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

РАЗДЕЛ 5: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията, Организаторът не носи отговорност. Всички предявявания и претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 7: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да са навършили необходимата възраст. Награди ще се раздават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си, като представят документ за самоличност при получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина, извън контрола на Организатора, не е успял да се свърже на посочения телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не е задължен да предоставя награда на Участник, която е потърсена след изтичане на срока на Промоцията.

Организаторът не носи отговорност в случай, че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

Организаторът не носи отговорност за качеството и безопасността на наградите, както и за каквито и да било претенции, произтичащи от или във връзка с наградите.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът е администратор на личните данни, които се събират в Промоцията от Участниците, спечелили големи награди. Механиката на Промоцията не изисква събиране на лични данни на Участници, които не спечелят награда, както и на Участници, които спечелят малка награда.

С обаждането си до Организатора за получаването на голяма награда спечелилите Участници дават съгласието си за обработването на личните им данни (три имена, единен граждански номер, телефонен номер за връзка и адрес) от Организатора. Предоставянето на личните данни е доброволно от спечелилите Участници. Лице, което не желае да предостави личните си данни, няма да може да получи спечелената от него в Промоцията голяма награда.

Организаторът се задължава при обработване на личните данни на участниците в Промоцията да спазва разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, в това число като използва личните данни на Участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат предоставяни на куриерски фирми с цел доставяне на наградите, както и на компетентни държавни органи и институции за изпълнение на законовите задължения на Организатора.

Спечелилите Участници имат следните права по отношение на личните си данни, които са предоставили на Организатора на Промоцията: право на достъп до личните данни, които се обработват за тях; право на коригиране на неточни и непълни лични данни; право да поискат изтриване на обработваните за тях лични данни; право да поискат временно ограничаване на обработваните за тях лични данни. Ако считат, че е налице нарушение при обработването на личните им данни, спечелилите Участници имат право да подадат жалба в Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Във всеки един момент Участниците имат право да оттеглят предоставянето от тях съгласие за обработване на личните им данни от Администратора за целите на Промоцията. Отказът на лицето има действие занапред.

Участниците могат да упражнят правата си, като се свържат с Организатора на посочените в Раздел 8 телефон или имейл. 

Организаторът може да откаже упражняване на права от спечелилия Участник, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики. В тези случаи Организаторът ще информира своевременно спечелили Участник.

Личните данни на Участниците ще бъдат съхранявани за срок от една година след провеждането на Промоцията. След изтичането на този срок личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични в търговските обекти, където се осъществява промоцията, като Промоционални продукти ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.

За връзка с Организатора: електронна поща: evelin_georgieva(ed)colpal.com  или на телефон  +359 877 515644

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Играй и спечели с Палмолив

 

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104  (“Организатор”) под името „Играй и спечели с Палмолив“ (“Промоцията”).

В Промоцията може да участва всеки потребител, навършил 18 години към момента на участие в Промоцията („Участниците“). В Промоцията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Промоцията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Промоцията, или техните семейства или членове на домакинствата.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в периода от 14 юли 2021 г. до изчерпване на наградите, но не по-късно от 14 август 2021 г., през който срок Участниците могат да се включат е нея. В рамките на този период в обектите, в които ще се провежда Промоцията ще бъдат поставяни рекламни материали, които да указват промоционалните продукти и условията за участие и провеждане на Промоцията.

Промоцията се провежда във всички търговски обекти на търговска вериги:Сани,в които са разположени рекламни промоционални материали.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в кампанията е обвързано с покупка. Всеки, който отговаря на изискванията на Раздел 1 и желае да участва в Промоцията, може да се включи като закупи душ гел Palmolive на цена минимум 3,89 лв. („Промоционален продукт“) от търговските обекти, в които се провежда Промоцията.

След закупуване на Промоционален продукт, всеки Участник получава на касата в съответния търговски обект, от който е закупил промоционалния продукт скреч карта, която му дава възможност да спечели една от промоционалните награди. С една скреч карта може да бъде спечелена само една промоционална награда.

Участниците получават една скреч карта за всеки закупен Промоционален продукт. След получаване на скреч карта от касиер в съответния търговски обект, Участникът може веднага да разбере дали печели.

Всеки Участник може да вземе участие в Промоцията неколкократно по време на промоционалния период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Промоцията.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други награди или с паричната им равностойност.

Получавайки скреч карта Участниците могат да спечелят голяма награда - 1 велосипед или малка награда – 1 от 140 бутилки Palmolive, 1 от 70  пазарски чанти Palmolive или 1 от 270  Palmolive закачалки за чанти.

  • Приблизителната стойност на голяма награда – велосипед е 389 лв.

Спечелилият малка награда Участник може да получи спечелената награда веднага след като установи, че печели на касата в съответния търговски обект, в който е закупил Промоционален продукт и получил печелившата скреч карта. Спечелил малка награда Участник също така може да потърси спечелената от него малка в съответния търговски обект, в който е закупил Промоционален продукт и получил печелившата скреч карта в рамките на срока на провеждане на Промоцията.

Спечелилият голяма награда Участник може да получи спечелената награда като се свърже с Организатора на телефонния номер, изписан върху печелившата среч карта. Спечелилият Участник следва да предостави на Организатора: три имена,  единен граждански номер, телефонен номер за връзка и адрес за доставка на наградата. Наградите се предоставят от куриерско дружество до 30 работни дни след датата на осъществяване на контакт с печелившия Участник.

При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката, печелившата скреч карта и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и печеливша скреч карта и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили голяма награда Участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. Организаторът ще използва предоставените от спечелилия Участник лични данни и за целите на издаването на официалната разписка.

Недопустими са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели вероятността за спечелване на награда при разпределението да бъде повишена чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на карти или данни,, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

РАЗДЕЛ 5: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията, Организаторът не носи отговорност. Всички предявявания и претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 7: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да са навършили необходимата възраст. Награди ще се раздават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си, като представят документ за самоличност при получаване на наградата.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност в случай, че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

Организаторът не носи отговорност за качеството и безопасността на наградите, както и за каквито и да било претенции, произтичащи от или във връзка с наградите.

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът е администратор на личните данни, които се събират в Промоцията от Участниците, спечелили големи награди. Механиката на Промоцията не изисква събиране на лични данни на Участници, които не спечелят награда, както и на Участници, които спечелят малка награда.

С обаждането си до Организатора за получаването на голяма награда спечелилите Участници дават съгласието си за обработването на личните им данни (три имена, единен граждански номер, телефонен номер за връзка и адрес) от Организатора. Предоставянето на личните данни е доброволно от спечелилите Участници. Лице, което не желае да предостави личните си данни, няма да може да получи спечелената от него в Промоцията голяма награда.

Организаторът се задължава при обработване на личните данни на участниците в Промоцията да спазва разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, в това число като използва личните данни на Участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат предоставяни на куриерски фирми с цел доставяне на наградите, както и на компетентни държавни органи и институции за изпълнение на законовите задължения на Организатора.

Спечелилите Участници имат следните права по отношение на личните си данни, които са предоставили на Организатора на Промоцията: право на достъп до личните данни, които се обработват за тях; право на коригиране на неточни и непълни лични данни; право да поискат изтриване на обработваните за тях лични данни; право да поискат временно ограничаване на обработваните за тях лични данни. Ако считат, че е налице нарушение при обработването на личните им данни, спечелилите Участници имат право да подадат жалба в Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

Във всеки един момент Участниците имат право да оттеглят предоставянето от тях съгласие за обработване на личните им данни от Администратора за целите на Промоцията. Отказът на лицето има действие занапред.

Участниците могат да упражнят правата си, като се свържат с Организатора на посочените в Раздел 8 телефон или имейл. 

Организаторът може да откаже упражняване на права от спечелилия Участник, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики. В тези случаи Организаторът ще информира своевременно спечелили Участник.

Личните данни на Участниците ще бъдат съхранявани за срок от една година след провеждането на Промоцията. След изтичането на този срок личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични в търговските обекти, където се осъществява промоцията, като Промоционални продукти ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.

За връзка с Организатора: електронна поща: evelin_georgieva(ed)colpal.com  или на телефон  +359 877 515644