Официални правила на промоцията-игра със скреч карти в ДМ България

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Промоцията на "Колгейт-Палмолив Адриа" ("Промоцията") се организира и провежда от от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр.Любляна, площад "Карделева" № 11А, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост "Организатор".

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени в съответствие с Раздел 12. 
Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване. Пълни правила на промоцията може да намерите на www.vistaawt.com

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда едновременно в цялата филиална мрежа на "дм България" ЕООД (dm България) на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва на 02.06.2016 и ще продължи до 15.06.2016 включително или до изчерпване на скреч картите и/или наградите в съответния dm филиал.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: Всички пасти за зъби от линията Колгейт Total 75мл и Колгейт Maximum Cavity Protection 75мл (с изключение на дестка паста за зъби Колгейт Maximum Cavity Protection 50мл).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Участието в промоцията е обвързано с покупка!
Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят:

Два броя произволен продукт Паста за зъби с марката Колгейт Total 75мл или Колгейт Maximum Cavity Protection 75мл (с изключение на дестка паста за зъби Колгейт Maximum Cavity Protection 50мл). Съответният клиент получава веднага на касата в магазина, в който прави покупката, скреч карта за участие в промоцията, която скреч карта трябва да изтрие на място в магазина и има шанс да спечели един брой от посочената предметна награда, съгласно предвиденото по-долу в настоящите Правила.
След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако клиентът открие надпис "Печелите Вода за уста COLGATE", което означава, че картата е печеливша и за да може да получи наградата, той трябва да предаде картата на касиера, срещу което ще получи веднага на място от него съответната награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис " Печелите Вода за уста COLGATE " той печели Вода за уста COLGATE Plax 250ml.
Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са 800бр.

Наградите ще се получават веднага на място на каса в магазина, където е направена покупката и е изтрита печеливша карта.


РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ 
Информация за промоцията, въпроси и оплаквания може да бъдат поискани и подавани на тел. 02/9154956 или на имейл Svetlana_Baeva@colpal.com.
При евентуално възникнали оплаквания или спорове между Организатора на играта и участници в нея същите се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, изтичане на срока на промоцията или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България.
Няма ограничения за броя участия. За всяка еднократна /на един касов бон/ покупка на два броя продукти с Паста за зъби с марката Колгейт Total 75мл или Колгейт Maximum Cavity Protection 75мл (с изключение на дестка паста за зъби Колгейт Maximum Cavity Protection 50мл), направена в магазините на "дм България" в посочения период на Промоцията клиентът получава една скреч карта.
С една покупка /на един касов бон/ на два броя продукти с Паста за зъби с марката Колгейт Total 75мл или Колгейт Maximum Cavity Protection 75мл (с изключение на дестка паста за зъби Колгейт Maximum Cavity Protection 50мл) не може да се участва два пъти.
Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
Пълни правила на промоцията може да намерите на www.vistaawt.com

Информация за промоцията може да бъде получена и на тел. на тел. 02/9154956 или на имейл Svetlana_Baeva@colpal.com.